Usługi księgowe

Świadczymy usługi księgowe.

Zajmujemy się:

 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzeniem ryczałtu ewidencjonowanego
 • opracowywaniem sprawozdań finansowych
 • rozliczeniami na potrzeby VAT
 • ustalaniem wysokości zaliczek na podatek dochodowy i sporządzaniem deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (VAT)
 • sporządzaniem sprawozdań statystycznych do GUS
 • opracowywaniem deklaracji na podatek od nieruchomości i środków transportu
 • weryfikowaniem otrzymanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • opracowywaniem Polityki Rachunkowości
 • współuczestniczeniem i udzielaniem wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez inne instytucje

Ikona teczki i kalkulatora

Czym są księgi rachunkowe i kto musi je prowadzić?

Księgi rachunkowe są jednym z modeli rejestracji wszelkich zdarzeń gospodarczych w postaci zapisów księgowych. Stanowią one zestawienie uporządkowanych chronologicznie zapisów księgowych, które obejmują obroty, salda oraz wykaz aktywów i pasywów danego przedsiębiorstwa.

Księgi rachunkowe prowadzone są przez przedsiębiorstwa, które, na mocy obowiązującego prawa, muszą stosować księgowość pełną lub dobrowolnie wybrały takie rozwiązanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy spółek kapitałowych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, a także osób prawnych i przedsiębiorstw, których przychód netto za poprzedni rok obrotowy przekroczył 2 mln euro.