Nowe kwalifikacje-nowe możliwości

Projektodawca ?Zarządzanie i Księgowość. s. c. Andrzej Głowacki, Cecylia Głowacka w okresie od 01 lipca 2014 r. do 30  czerwca 2015 r. jest realizatorem Projektu  ?Nowe kwalifikacje-nowe możliwości? nr WND-POKL. 06.01.01-20-096/13, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,  Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Anną Lebiedzińską- osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwa Anna Lebiedzińska.

Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Projekt obejmie szkoleniami 60 osób (35 mężczyzn i 25 kobiet), pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne) w wieku 15-30 lat (45 osób) i w wieku 50 lat i powyżej (15 osób) zamieszkujących miasto Białystok oraz powiaty: białostocki, sokólski.

Prognozowany termin rekrutacji do projektu rozpocznie się od 1 sierpnia 2014 r. i potrwa do 30 września 2014 r. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i prowadzona zostanie w sposób ciągły do momentu zebrania grupy docelowej. Więcej informacji na temat rekrutacji, jak również dokumentacja aplikacyjna dostępna jest tutaj

W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje szkoleń:

Każde szkolenie poprzedzone zostanie doradztwem zawodowym obejmującym:

– 18 h warsztatów grupowych doradztwa zawodowego z zakresu aktywnego poszukiwania pracy ( w okresie X-XI.2014 r.),

– 3 h/ osobę indywidualnego doradztwa zawodowego umożliwiającego właściwe dopasowanie kolejnych form wsparcia do indywidualnych potrzeb uczestnika  ( w okresie X-XI.2014 r.),

Wszystkie szkolenia  są bezpłatne