Rekrutacja

Rekrutacja do projektu 60 osób ( 35 mężczyzn i 25 kobiet) rozpocznie się od miesiąca sierpnia 2014 r. i potrwa do końca września 2014 r. Będzie miała charakter otwarty i prowadzona zostanie w sposób ciągły do momentu zebrania grupy docelowej.

1. Projekt skierowany jest do 60 osób w tym 35 mężczyzn i 25 kobiet w tym:

– w wieku 15-30 lat ( 45 osób: 19 kobiet i 26 mężczyzn)

– w wieku 50 lat i powyżej ( 15 osób: 6 kobiet i 9 mężczyzn)

-bezrobotnych ( 35 osób:15 kobiet i 20 mężczyzn) w tym: długotrwale bezrobotnych ( 10 osób: 5 kobiet i 5 mężczyzn)

– osób nieaktywnych zawodowo ( 25 osób: 10 kobiet i 15 mężczyzn) w tym: osoby uczące lub kształcące się ( 18 osób: 8 kobiet i 10 mężczyzn)

2. Uczestnikiem/czką może być osoba posiadająca adres zamieszkania na stałe lub czasowo w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w mieście Białystok ( co najwyżej 15 % uczestników/czek) ,powiatach: białostockim, sokólskim ( co najmniej 15 % uczestników/czek w każdym z powiatów)  która w dniu złożenia formularza  rekrutacyjnego :

a) jest osobą pozostających bez zatrudnienia    ( w tym osobą zarejestrowaną w PUP jako bezrobotna- w tym długotrwale bezrobotną tj. oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.; osoba długotrwale bezrobotna- osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).

Pod pojęciem ?osoby pozostającej bez zatrudnienia? należy rozumieć osoby w wieku powyżej 15 roku życia, niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla  miejsca zamieszkania ( stałego lub czasowego ) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt. a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Jako osobę pozostającą bez zatrudnienia należy uznać również osobę w wieku powyżej 64 roku życia , o ile adresowane do niej wsparcie jest ściśle powiązane z przygotowaniem do podjęcia zatrudnienia oraz osoba ta zadeklaruje gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Ze wsparcia nie mogą skorzystać osoby:

–  zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania , wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej   umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego;

–  prowadzące działalność gospodarczą;

–  rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS;

– uczniowie/słuchacze szkół dziennych oraz studenci studiów dziennych

b) jest w wieku od 15 do 30 lat (tzn. ma skończone 15 lat i nie ukończyła jeszcze 30 lat) oraz jest w wieku 50 lat i powyżej ( tzn. ma skończone 50 lat i powyżej )

c ) posiadająca odpowiednie wykształcenie w przypadku ubiegania się o uczestnictwo:

–  w kursie operatora koparko-ładowarki kl. III ? minimum podstawowe

– w kursie specjalisty analizy i rozwoju rynku ? minimum ponadgimnazjalne

– w kursie specjalisty ds. ochrony środowiska i grafika komputerowego DTP ? wyższe

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny w DOKUMENTACH DO POBRANIA

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach powinny złożyć w Biurze Projektu (Anna Lebiedzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Lebiedzińska , 15-542 Białystok, ul. Ciesielska 2 lok. 30; tel. 697270641, fax.85 6623342, e-mail: nowe_kwalifikacje@op.pl) następujące dokumenty rekrutacyjne:

  •  Formularz rekrutacyjny obejmujący pytania dotyczące podstawowych danych osobowych, adresowych oraz określających status kandydata.
  • zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy,potwierdzające status osoby bezrobotnej ? dotyczy osoby bezrobotnej pozostającej w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy  albo
  • oświadczenie uczestnika projektu potwierdzające status osoby nieaktywnej zawodowo ? dotyczy osoby nieaktywnej zawodowo

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu osobiście, faxem, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (zeskanowane dokumenty, pod warunkiem dostarczenia oryginałów dokumentów najpóźniej w dniu podpisania umowy).

DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. Załącznik nr 1 – formularz-rekrutacyjny NK-NM
  2. Załącznik nr 2 – oświadczenie osoby nieaktywnej zawodowo
  3. Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

 O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje spełnienie przez kandydata warunków określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz kolejność zgłoszeń. Na każde szkolenie utworzona zostanie lista rezerwowa ( min. po 5 osób)

Uczestnicy zostaną poinformowani o udziale w szkoleniach drogą telefoniczną , mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej